Sociālās aprūpes nams

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Sociālās aprūpes nama ,,Selga” senioru aprūpes centrs nodrošina ilgstošu vai īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā pensijas vecuma personām un  personām ar invaliditāti (izņemot personām ar garīga rakstura traucējumiem), nodrošinot mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS

Pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti (izņemot personas ar garīga rakstura traucējumiem). Īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā var saņemt arī pilngadīgas personas, kurām vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un ir nepieciešama sociālā aprūpe.

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA APRAKSTS(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Tiesības saņemt ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pansionātā ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (izņemot 18 gadu vecumu sasniegušas personas ar garīga rakstura traucējumiem), ja nepieciešamais sociālais aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes institūcijā noteikto apjomu, kā arī gadījumos, kad šis sociālais pakalpojums personas vajadzībām konkrētajā situācijā ir atbilstošākais.

Tiesības saņemt īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir:
• personām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sasniegušas pensijas vecumu, ja viņām ir nepieciešama uzraudzība un sociālā aprūpe;
• personām ar invaliditāti, ja viņām ir nepieciešama uzraudzība un sociālā aprūpe;
• personām, kuras sociālu apstākļu dēļ nonākušas krīzes situācijā, un kurām nepieciešama īslaicīga sociālā aprūpe.
Īslaicīga sociālā aprūpe tiek sniegta uz laiku līdz vienam mēnesim. Nepieciešamības gadījumā ar Sociālā dienesta rīkojumu var noteikt īslaicīgu sociālo aprūpi ilgāku par vienu mēnesi.

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Lai saņemtu ilgstošu vai īslaicīgu sociālo aprūpi senioru sociālās aprūpes centrā, Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • personas rakstisks iesniegums, kurā jānorāda problēma un tās vēlamais risinājums,
  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  • jāiesniedz invaliditāti apliecinoša dokumenta vai pensijas apliecības kopija;
  • jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un par Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;
  • jāiesniedz psihiatra atzinums par speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesamību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Lai krīzes situācijā nonākušas personas, kurām nav noteikta invaliditāte, un kuras nav sasniegušas pensijas vecumu,  saņemtu īslaicīgu sociālo aprūpi senioru sociālās aprūpes centrā, Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums;
  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  •  jāiesniedz izziņa par personas ienākumiem (strādājošām personām) vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegta izziņa, kas apliecina, ka personai nav ienākumu no algota darba (nestrādājošām personām).

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ

Lēmumu par ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta sociālais darbinieks 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un visu augstāk minēto dokumentu saņemšanas veic šādas darbības:
• novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam;
• aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti.

Ja sociālais darbinieks pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, personai tiek izsniegts norīkojums uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju.

AR PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI

Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2019.gada 21. februāra lēmumu Nr.12 ,,Par Ventspils Sociālās aprūpes nama “Selga” pakalpojuma maksu”, uzturēšanās maksa sociālās aprūpes centrā vienai personai diennaktī ir noteikta EUR 16.50 apmērā, ja cilvēkam ir nepieciešam intensīvā aprūpe – EUR 20.00 apmērā.

Ja pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta daļa, saskaņā ar normatīvo aktu normām un noslēgto līgumu, nesedz Ventspils pilsētas domes noteikto uzturēšanas maksu pansionātā, starpību, saskaņā ar normatīvo aktu normām, sedz klienta apgādnieks (-i) vai Ventspils pašvaldība, ja klientam nav apgādnieka.

Ja personai, kura vēlas saņemt ilgstošu vai īslaicīgu sociālo aprūpi, ir Latvijas Republikas Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki, Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtē likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli.

Likumīgo apgādnieku ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana, kā arī klienta uzturēšanas maksa pansionātā tiek noteikta saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2007.gada 10.septembra lēmumu Nr.295 apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.10 ,,Par uzturēšanas maksājumiem Sociālās aprūpes pārvaldes pansionātā un bērnu namā ,,Selga”.

Pansionāta klientiem ir tiesības uz noteiktu naudas summu personiskiem izdevumiem, kas nav mazāka par 10 procentiem no šīs personas pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas) vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta.

PIEZĪMES(Par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Lēmumu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu pieņem pansionāta vadītājs sekojošos gadījumos:
• pamatojoties uz klienta rakstisku iesniegumu;
• ja klients, saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošajām normatīvo aktu normām, nedrīkst atrasties attiecīgā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Šādos gadījumos personu pārvieto uz sociālās aprūpes iestādi vai specializētu ārstniecības iestādi;
• ja klients regulāri pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus vai apdraud citu personu veselību vai dzīvību (rīkojumu saskaņo ar Sociālo dienestu);
• klients atrodas ilgstošā neattaisnotā prombūtnē;
• klienta nāves gadījumā.

PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS KANĀLI

Ilgstošu vai īslaicīgu sociālo aprūpi senioru sociālās aprūpes centrā var pieprasīt, uzrakstot iesniegumu Sociālajam dienestam.

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANA

Pakalpojumu var saņemt, ja persona saņēmusi Sociālā dienesta norīkojumu sociālā pakalpojuma saņemšanai pansionātā. Ilgstošu vai īslaicīgu sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanai tiek slēgts līgums starp pansionātu un personu, kura saņem ilgstošu vai īslaicīgu sociālo aprūpi pansionātā.

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA ADRESE

Pērkoņu iela 21, Ventspilī, LV – 3601
Tālrunis : 636 22475
E – pasts: selga@ventspils.lv

PAKALPOJUMA DARBA LAIKS

Visu diennakti
Administrācijai – katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 16.15

KONTA NR. NODEVAS VAI MAKSAS PAR PAKALPOJUMU IESKAITĪŠANAI

Ja pieņemts lēmums, ka klientam vai viņa apgādniekiem ir jāmaksā par uzturēšanos pansionātā, maksājums ir jāieskaita Ventspils pilsētas Sociālā dienesta kontā:

Ventspils pilsētas Sociālais dienests, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV- 3601
Reģ. Nr. 90000052533
Banka: a/s „Swedbank” Ventspils filiāle
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV02HABA0140206330821