Projekts “Kurzeme visiem”

KPR_ESF_1000

Lai Kurzemes reģionā ieviestu un koordinētu deinstucionalizācijas procesus, Kurzemes plānošanas reģions ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu, kuru līdzfinansē Latvijas valsts, īsteno projektu

KURZEME VISIEM
(projekta nr. 9.2.2.1./15/I/004)

Projekta mērķis: palielināt Kurzemes reģiona ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas reģions.

Projekta vadītāja: Sandra Miķelsone – Slava, tālr. +371 67331492, e-pasts: sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv.

Projekta partneri: projekta īstenošanā iesaistīti 28 sadarbības partneri:

 • visas Kurzemes reģiona pašvaldības;
 • piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības (Aizkraukles, Limbažu, Smiltenes un Tukuma novadi un Jēkabpils pilsēta);
 • valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm;
 • visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas vairākas savstarpēji saistītas darbības:

 • izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
 • izstrādāts reģiona DI plāns;
 • izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu vietu;
 • nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 • sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;
 • apmācīti speciālisti;
 • izglītota un informēta sabiedrība.

Projekta rezultātā plānots:

 • veikt individuālo vajadzību izvērtējumu 482 personām ar garīgā rakstura traucējumiem, 361 bērnam ar funkcionāliem traucējumiem un 128 institūcijas esošiem bērniem;
 • izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, 5 bērnu aprūpes institūciju reorganizācijas plānus;
 • patstāvīgai dzīvei sabiedrībā tiks sagatavotas 35 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros;
 • 375 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, specialistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības;
 • 350 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža”, dienas aprūpes centra un sociālas aprūpes pakalpojumus,
 • veicināt audžuģimeņu un adoptētāju skaita palielinājumu un samazināt bērnu skaitu institūcijās;
 • specialisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Projekta ieviešanas laiks:  no 2015. līdz 2023.gadam.

Projekta kopējas izmaksas: 8,29 milj. EUR, no kuriem 85% jeb  € 7,05 milj. ir ESF līdzfinansējums un 15% jeb € 1,24 milj. valsts budžeta līdzfinansējums.

Vairāk informācijas par projektu: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/

Projekta mājas lapa: www.kurzemevisiem.lv

Publikācijas:

2021. gads

2020. gads

Intriģējoša nometne bērniem 2020

2019. gads

Mīti un stereotipi par GTR Nr.3

Apmaksāti sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT)

2019. gada 5. novembrī “Aicinām personas ar garīga rakstura traucējumiem izmantot projektā “Kurzeme visiem” pieejamo atbalstu”

Izaugt Ģimenē plakāts

2019. gada 2. oktobrī Pasākumos “Izaugt ģimenē” Kurzemē izglīto potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes

2019. gada 23. jūlijā Apstiprināti grozījumi Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā

25.06.2019. Konsultācijās Kurzemē iedrošina potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes

29.05.2019. Bērniem ar invaliditāti Kurzemē joprojām pieejami bezmaksas sociālie pakalpojumi

Apmaksāti sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem
Apmaksāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem

02.04.2019. Arvien vairāk kurzemnieku izmanto projektā “Kurzeme visiem” pieejamos pakalpojumus

28.03.2019. Projekta “Kurzeme visiem” partneri pārrunā paveikto un iedvesmojas turpmākajiem darbiem

13.02.2019 Aicina vecākus aktīvāk izmantot projektā “Kurzeme visiem” pieejamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

13.02.2019. Pakalpojumi vecākiem

21.01.2019.  Deinstitucionalizācijas plāns Kurzemei: infrastruktūras risinājumi un pilnveidoti sociālie pakalpojumi

2018. GADS

Kurzeme_visiem_statistika_2018

10.10.2018 Apstiprināts Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns

14.09.2018 Aicinām pieteikties personas ar garīga rakstura traucējumiem bezmaksas pakalpojumu saņemšanai projektā “Kurzeme visiem

08.06.2018 Seminārs Talsos „Sociālā uzņēmējdarbība: kas tas ir un vai tas man der?

SEMINĀRA DARBA KĀRTĪBA

2018. gada Nometne uzņemošajām ģimenēm, Satiec, iepazīsti, sajūti sevi un bērnus

04.06.2018 Nometne uzņemošajām ģimenēm sevis un bērnu iepazīšanai

Vasaras nometne bērniem / ģimenēm ŠURUM–BURUMS 2018

29.05.2018 sākusies dalībnieku uzņemšana projekta “Kurzeme visiem” nometnei bērnu un ģimeņu saliedēšanai

08.05.2018 Kurzemes reģiona DI plāns iesniegts apstiprināšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomē

05.04.2018 Kurzemē sāk sniegt bezmaksas konsultācijas potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuvecākiem

18.01.2018 Kurzemes reģiona DI plāns nodots saskaņošanai pašvaldībām

2017. gads

18.10.2017 Diskutē par infrastruktūras risinājumiem sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībai Kurzemē

13.10.2017 DI risinājumi -Mazāk pazīstamie risinājumi sabiedrībā
balstītu pakalpojumu pieejamībai

06.10.2017 DI procesa aspekti – Lai profesionāls atbalsts būtu
pieejams tuvāk mājām

02.09.2017 ATSTUMT VAI ATBALSTĪT

10.08.2017. Notikusi projekta “Kurzeme visiem” 6. projekta aprtneru tikšanās

30.06.2017. Pabeigta bērnu ar invaliditāti vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemē

14.06.2017. Paplašinās projekta “Kurzeme visiem” sadarbības partneru loks

16.05.2017. Kurzemē noslēgusies bērnu aprūpes centros dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana

11.04.2017. Sākta Kurzemes plānošanas reģiona bērnu namu reorganizācijas plānu izstrāde

11.04.2017. Sākta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde

20.01.2017. Kurzemes bērnu namos sākta bērnu vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde

pakalpojumi vecakiem