Bērnu sociālās aprūpes centrs

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Sociālās aprūpes nama ,,Selga” bērnu sociālās aprūpes centrs nodrošina ilgstošu vai īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā bērniem, nodrošinot mājokli, aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju.

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS

Bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni.

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA APRAKSTS
(ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Tiesības saņemt pakalpojumu bērnu aprūpes institūcijā (bērnu namā) ir:
• bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;
• bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, sasniedzot pilngadību, līdz dzīvojamās telpas saņemšanai, ja viņi sekmīgi mācās (iegūst pamatizglītību vai profesionālo izglītību) un ievēro institūcijas iekšējās kārtības noteikumus.

Bērnu bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu var uzņemt arī īslaicīgai aprūpei bērnu aprūpes institūcijā uz laiku līdz trim mēnešiem, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu un bērnu aprūpes institūcijas direktora rīkojuma.

Bērnu aprūpes institūcijā uzņem bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus no 2 gadu vecuma. Izņēmuma gadījumos pieļaujama bērnu uzņemšana pirms divu gadu vecuma, bet ne jaunāka par viena gada vecumu.

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Uzņemšanai bērnu sociālās aprūpes centrā nepieciešami šādi dokumenti:
bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu bērna namā;
bērna dzimšanas apliecība;
dokuments, kas raksturo bērna juridisko stāvokli (izziņa vecāku nāvi, tiesas lēmums par aizgādības tiesību atņemšanu, bāriņtiesas lēmums par aprūpes tiesību atņemšanu vai iesniegums no vecākiem par bērna ievietošanu bērnu namā sociālo apstākļu dēļ);
izziņa par bērna mantisko stāvokli;
izziņa par tuvākajiem radiniekiem;
bērna medicīniskie dokumenti(medicīniskā karte, profilaktiskā potēšanas karte, slimokases dalībnieka karte).
Gadījumos, ja bērnu uzņem bez kāda no augstāk minētajiem dokumentiem, bērnu sociālās aprūpes centra vadītājs sadarbībā ar bāriņtiesu dokumentus noformē 2 mēnešu laikā.

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ

Lēmumu par ilgstošas vai īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu institūcijā bērniem pieņem bāriņtiesa.

AR PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI

Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumu Nr.12 ,,Par Ventspils Sociālās aprūpes nama “Selga” pakalpojuma maksu”, uzturēšanās maksa bērnu sociālās aprūpes centrā vienai personai diennaktī ir noteikta EUR 38.50 apmērā.
Maksājumi par uzturēšanos bērnu aprūpes institūcijā veicami saskaņā ar 2009 .gada 22.decembra MK noteikumiem Nr.1536 un saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2007.gada 10.septembra lēmumu Nr.295 apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.10 ,,Par uzturēšanas maksājumiem Sociālās aprūpes pārvaldes pansionātā un bērnu namā ,,Selga”.

PIEZĪMES
(Par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Bērnu no bērnu aprūpes institūcijas izraksta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par bērna aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, uz tiesas spriedumu par bērna adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanos un bērnu aprūpes institūcijas direktora rīkojumu sekojošos gadījumos:
• saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērns tiek pārvests uz citu sociālās aprūpes iestādi, ja tas ir bērna interesēs (veselības stāvokļa dēļ nepieciešama speciāla aprūpe);
• bērns sasniedzis 18 gadu vecumu;
• bērns atgriežas bioloģiskajā ģimenē, pamatojoties uz tiesas spriedumu par aizgādības tiesību atjaunošanu vai bāriņtiesas lēmumu par aprūpes tiesību atjaunošanu;
• bērnu nodod audzināšanā jaunā ģimenē (adopcijā, aizbildnībā) saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu;
• bērna nāves gadījumā.

PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS KANĀLI

Pakalpojumu bērnu namā ,,Selga” var saņemt, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu. Ja bērnu nepieciešams ievietot bērnu namā sociālu apstākļu dēļ (piemēram, vecāku slimība, kuras dēļ nav iespējams veikt bērna (-u) audzināšanu), vecāki var rakstīt iesniegumu sociālajam dienestam.

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANA

Pakalpojumu bērnu aprūpes institūcijā var saņemt, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu bērna namā un bērnu aprūpes institūcijas direktora rīkojumu par bērna uzņemšanu bērnu namā.

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA ADRESE

Pērkoņu iela 21, Ventspilī, LV – 3601, tālrunis 636 25578. E – pasts: selga@ventspils.lv

PAKALPOJUMA DARBA LAIKS

Visu diennakti
Administrācijai – katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 16.15

KONTA NR. NODEVAS VAI MAKSAS PAR PAKALPOJUMU IESKAITĪŠANAI

Ja pieņemts lēmums, ka bērna vecākiem ir jāmaksā par bērna (-u) uzturēšanos bērnu namā, maksājums ir jāieskaita Ventspils pilsētas domes Sociālā dienesta kontā:

Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV- 3601
Reģ. Nr. 90000052533
Banka: a/s „Swedbank” Ventspils filiāle
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV02HABA0140206330821